Điều khoản dịch vụ – T-Rex Satelite Site

Điều khoản dịch vụ


I. THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

II. LƯU Ý QUAN TRỌNG

Chúng tôi xin lưu ý bạn những điều sau đây:

III. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ NGHIÊM CẤM

Người dùng đã đăng ký sẽ bị cấm thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này:

V. THÔNG TIN TRẺ EM

VI. LIÊN KẾT NGOÀI